ciasteczka

wtorek, 30 kwietnia 2013

Akty stanu cywilnego


Kwestie związane z aktami stanu cywilnego reguluje Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Na podstawie aktów stanu cywilnego stwierdza się stan cywilny osoby. 

Rodzaje aktów stanu cywilnego
Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów:
- urodzenia,
- małżeństwa
- zgonu.
Księgi stanu cywilnego prowadzi się w urzędach stanu cywilnego.


Właściwość miejscowa urzędu
Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Zmiany w aktach stanu cywilnego
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.
Jeżeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie, unieważnia się jeden z nich. Unieważnienia dokonuje organ administracji państwowej wyższego stopnia, właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt późniejszy.

Orzeczenia sądu
Sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego o:
-  unieważnieniu aktu - jeżeli stwierdza on zdarzenie niezgodne z prawdą albo uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc dowodową.
- sprostowaniu aktu - w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.
- ustaleniu treści aktu stanu cywilnego – jeżeli akt unieważniony ma być zastąpiony nowym aktem lub akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie można go sporządzić w trybie przewidzianym w przepisach ustawy.

Akt urodzenia
 Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
- ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;
- lekarz albo położna;
- jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa, chyba że akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego.

Akt małżeństwa
Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Jeżeli akt małżeństwa nie mógł być z ważnych przyczyn sporządzony niezwłocznie po jego zawarciu, sporządza się go natychmiast po ustaniu przeszkody.

Akt zgonu
 Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego;
2) najbliżsi krewni lub powinowaci;
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
   - odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;
   - zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;
   - zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.
Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.

czwartek, 25 kwietnia 2013

Zaproszenie

Zapraszam na moją nową stronę www.izabelarusinowska.wix.com/kancelaria

wtorek, 23 kwietnia 2013

Kognicja sądu wieczystoksięgowego


KOGNICJA SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Według art. 6268 § 1 i 2 k.p.c., sąd wieczystoksięgowy dokonuje wpisu  jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.

Kto rozpoznaje wniosek?

Należy też pamiętać, iż wniosek wieczystoksięgowy może być rozpoznany nie tylko przez sądziego. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), czynności sądu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych mogą wykonywać referendarze sądowi.

Co bada sąd?

Rozpoznając wniosek o wpis, bada się tylko i wyłącznie:
- treść i formę wniosku
- treść i formę dołączonych do wniosku dokumentów
- treść księgi wieczystej.

Czy sąd wieczystoksięgowy przeprowadza dowoy?

Sąd wieczystoksięgowy został bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o zakres badania sprawy. Sąd ten nie jest powołany do rozpoznawania sporów związanych z prawami do nieruchomości ujawnionymi w księgach wieczystych. Nie może też prowadzić żadnych dowodów. Ogranicza jedynie swoje badanie zasadności złożonego wniosku do badania treści księgi wieczystej i treści dokumentów załączonych do wniosku.

Kiedy sąd oddali wniosek?

Niejednokrotnie zdarza się, iż wniosek źle lub mało precyzyjnie sformułowany albo też niepełny - zostaje przez sąd oddalony.
Często oddalenie wniosku jest powodowane załączeniem dokumentów w nieprzepisanej formie (np. kserokopia).
Jeśli zatem źle sformułujemy wniosek o wpis do księgi wieczystej lub też nie załączymy odpowiednich dokumentów, musimy liczyć się z tym, że nasz wniosek zostanie oddalony i stracimy opłate sądową, którą uiściliśmy od naszego wniosku.

Wniosek tłumaczy wola wnioskodawcy

Należy jednak pamiętać, o czym sądy wieczystoksięgowe często zapominają, iż zgodnie z utrzymującą się od wielu lat linią orzeczniczą Sądu Najwyższego – wniosek tłumaczy wola wnioskodawcy (SN: Ł.C. 315/50, III CZP 173/94). Jeżeli zatem wolę wnioskodawcy można odczytać oceniając wniosek w porównaniu z załączonymi do niego dokumenty, należałoby dokonać wpisu zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.


Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.

wtorek, 16 kwietnia 2013

Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Podstawa prawna takiego wpisu

Zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001.124.1361 ze zm.), sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia, zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta.

Na skutek takiego oświadczenia, sąd wieczystoksięgowy rejestruje z urzędu w danej księdze wieczystej wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i z urzędu dokonuje takiego ostrzeżenia.

Treść wpisu

Treść wpisu brzmi:
„Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności osób ujawnionych w dziale II niniejszej księgi wieczystej, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 01 lutego 2013 roku sporządzonego przez Annę Nowak notariusza w Warszawie (rep. A nr 1/2013), spadek po Marii Kowalskiej nabyli Rafał Kowalski i Katarzyna Kowalska po ½ części”

Zawiadomienie i pouczenie o obowiąku ujawnienia swego prawa

Jednocześnie o dokonaniu wpisu zawiadamia się uczestników postępowania, którymi są najczęściej obecni właściciele nieruchomości (jeszcze nie ujawnieni w dziale II księgi wieczystej). Zawiadomienie zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

Grzywna dla opieszałego własciciela

Należy też podkreślić, iż sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielami grzywnę w wysokości od 500 zł do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. Przy czym grzywna wymierzona i nieuiszczona przed ujawnieniem tego prawa, po jego ujawnieniu może być umorzona w całości lub w części.
Zażalenie przysługuje jedynie na postanowienie sądu o nałożeniu grzywny.

Kiedy w naszej księdze pojawi się ostrzeżenie?

Jeśli więc dokonaliśmy w sądzie działu spadku, podziału majątku wspólnego małżonków, czy też zniesienia współwłasności nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta, przekształcono nam użytkowanie wieczyste w prawo własności albo nabyliśmy spadek w postaci nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta, musimy liczyć się z tym, iż w dziale III prowadzonej dla niej księgi wieczystej pojawi się ostrzeżenie o niezgodności treściksięgi z rzeczywistym stanem prawnym, a my dostaniemy zawiadomienie o ujawnieniu swego prawa własności.

Co wtedy zrobić?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej ujawnić swoje prawo własności, uiszczając oczywiście stosowna opłatę i załączając w oryginale dokumenty będące podstawą nabycia tego prawa. Jednocześnie możemy wnieść o wykreślenie z urzędu przez sąd ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Moim zdaniem nie musimy uiszczać opłaty (w kwocie 30 zł) od takiego wniosku, stanowi on bowiem, impuls do działania przez sąd z urzędu. Figurowanie bowiem w dziale III księgi wieczystej wpisu o niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, mimo że w księdze ujawniono aktualne dane, samo powoduje niezgodność, więc powinno zostać z urzędu wykreślone.


Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.

Jak przyspieszyć uprawomocnienie się wpisu w księdze wieczystej
Wpis w księdze wieczystej staje się prawomocny po upływie siedmiu dni od doręczenia zawiadomienia o dokonanym wpisie wszystkim uczestnikom postępowania (oczywiście w sytuacji, gdy żaden z uczestników nie złoży środka zaskarżenia). 
Jeśli chcemy przyspieszyć uprawomocnienie wpisu w księdze wieczystej możemy zrzec się doręczenia zawiadomienia. Termin siedmiu dni biegnie wtedy nie od doręczenia zawiadomienia, ale od momentu dokonania wpisu. Trzeba pamiętać, aby dokonać takiego zrzeczenia się koniecznie na piśmie.

Poniżej przykładowe zrzeczenie sie doręczenia zawiadomienia o wpisie.Uczestnicy postępowania:

Anna Kowalska
ul. Mazowiecka 6
00-200 Warszawa

Jan Kowalski
ul. Mazowiecka 6
00-200 Warszawa


XA1M/00029589/0
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 roku

Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Ksiąg WieczystychOŚWIADCZENIE
O ZRZECZENIU SIĘ DORĘCZENIA ZAWIADOMIENIA O WPISIEZrzekam się doręczenia zawiadomienia o dokonanym w księdze wieczystej XA1M/00029589/0 wpisie prawa własności Anny Kowalskiej i Jana Kowalskiego na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej, zgodnie z wnioskiem zawartym w akcie notarialnym nr Rep. A 1234/10 sporządzonym w dniu 20 maja 2010 roku przez Hannę Nowak - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie.


Anna Kowalska
 Jan Kowalski

Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.a.


wtorek, 9 kwietnia 2013

Wpis do księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości


KAZUS
-WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ROSZCZENIA O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI-

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wpisanie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, wynikającego z załączonej do wniosku przedwstępnej umowy sprzedaży. Do wniosku załączyłem jedynie odpis umowy, zawartej przed notariuszem, z którego nie wynika zgoda właściciela nieruchomości na wpis roszczenia. Czy wniosek zostanie uwzględniony?Odpowiedź:

Niestety taki wniosek zostanie oddalony.

Zgodnie z przepisami art. 6262 § 3 k.p.c. do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, zaś stosownie do treści art. 6268 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, Sąd bada treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Z dokumentu tego nie wynika, aby właściciel nieruchomości wyraził zgodę na wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.

Stosownie do treści art. 32 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001.124.1361 ze zm.) do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis roszczenia.

Jeśli zatem sąd ustali, iż załączona do wniosku, wyżej opisana, umowa zobowiązująca nie obejmuje zgody na wpis roszczenia opisanego we wniosku, złożonej przez właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą, do której chcemy wpisać roszczenie.

W tej sytuacji, wobec nie dołączenia do przedmiotowego wniosku dokumentów, stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej, Sąd uzna, że istnieją przeszkody do dokonania wpisu i, zgodnie z dyspozycją art. 6269 k.p.c., oddali wniosek.

Aby zatem uzyskać interesujący nas wpis w księdze wieczystej musimy postarać się o zgodę właściciela nieruchomości na wpis naszego roszczenia w formie co najmniej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jednak najlepiej, jeśli zawieramy przedwstępną umowę sprzedaży, spowodować, aby w akcie obejmującym tę umowę, właściciel wyraził zgodę na wpis naszych roszczeń.
Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.

wtorek, 2 kwietnia 2013

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieckaMajątek dziecka

Często zdarzają się sytuacje, w których spadek po którymś z krewnych nabywa jedynie małoletnie dziecko. Niestety rodzice jego nie mogą takim majątkiem swobodnie dysponować. Sprawują oni jedynie zarząd nad majątkiem dziecka, co w praktyce oznacza, iż mogą oni dokonywać tylko czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, tj. remont, ochrona przez niszczeniem itp.

Czynności przekraczające zarząd zwykły

Jeśli zaś chcą sprzedać nieruchomość, darować ją komuś albo odrzucić spadek, muszą złożyć do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu

Wniosek składają oboje rodzice, albo jeden z nich. W tym drugim przypadku, drugiego rodzica należy powołać do udziału w sprawie jako uczestnika postępowania. Małoletnie dziecko nie bierze udziału w sprawie.
Rozprawa nie musi zostać przeprowadzona, jednak najczęściej jest wyznaczana celem wysłuchania.

Jaka jest opłata od wniosku

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla małoletniego. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40,00 zł. 

Co wskazać we wniosku?

We wniosku należy wskazać:
- jakiej czynności ma dotyczyć zezwolenie,
- czy jest ona czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem,
- czy zamierzona czynność jest podejmowana w interesie dziecka, a także czy jest celowa i korzystna ekonomiczne dla interesów dziecka. 

Kiedy można dokonać czynności?

Czynności można dokonać dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia wydanego w sprawie przez sąd.
Czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka dokonana bez takiego zezwolenia jest nieważna i nie może zostać konwalidowana.Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.